Kierunek studiów Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia UJ

Informacje dotyczące studentów wszystkich kierunków są na stronie Wydziału FAIS dla studentów (aktualności, ogłoszenia, stypendia, programy Erasmus etc, inne kierunki studiów). Poniżej zebrane są jedynie informacje specyficzne dla programu studiów na kierunku ZMiN.

Studia ZMiN prowadzone są wspólnie przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii UJ. Administracja dydaktyki prowadzona jest w całości przez WFAIS, odpowiedni dziekanat (sekretariat dydaktyczny) jest na WFAIS, tam należy składać wszystkie deklaracje, zgłoszenia, podania, wnioski etc. związane z tokiem studiów. Zajęcia odbywają na III Kampusie UJ (Ruczaj) w dwu sąsiadujących budynkach.

Regulamin studiów

Studia ZMiN są prowadzone zgodnie z Regulaminem studiów UJ (warto przeczytać). Więcej aktów prawnych związanych z tokiem studiów wyższych jest na stronie Działu Nauczania UJ (dla dociekliwych).

Plany studiów ZMiN (dla studentów zaczynających w 2019 lub 2020)

 • Plan studiów II stopnia - magisterskich (sylabus.uj.edu.pl)
 • do tego dochodzi: przygotowanie pracy magisterskiej
 • zdanie egzaminu magisterskiego
 • pierwszy semestr zajęć na studiach II stopnia jest wspólny, potem jedna ścieżka - grupa kursów (Biomateriały i nanomateriały) odbywa się w większości na WChemii, a druga (Zaawansowane materiały, fotonika i nanotechnologia) odbywa się na WFAIS.

Plany studiów ZMiN (dla studentów którzy zaczęli przed 2019)

 • Plan studiów II stopnia - magisterskich (PDF, 6 stron, wszystkie cztery specjalizacje)
 • do tego dochodzi: przygotowanie pracy magisterskiej
 • zdanie egzaminu magisterskiego
 • pierwszy semestr zajęć na studiach II stopnia jest wspólny, potem dwie specjalizacje (Biomateriały oraz Nanomateriały) odbywają się w większości na WChemii, dwie pozostałe (Fotonika i nanotechnologia oraz Zaawansowane materiały dla technologii informacyjnej) odbywają się na WFAIS

Plan zajęć (które mają ustalone terminy)

2019/2020 semestr zimowy

2019/2020 semestr letni

Egzaminy dyplomowe

Regulamin egzaminów dyplomowych dla kierunku ZMIN jest na stronie WFAIS.

Lista zagadnień na egzamin licencjacki (PDF).

Lista pytań na egzamin magisterski (PDF) - obowiązująca studentów, który zaczęli w 2019.

Wzory niektórych wniosków i zgłoszeń

 

Wzory różnych wniosków w sprawach studenckich na stronach UJ.

 

Osoby związane z organizacją kierunku ZMiN

Sekretariat dydaktyczny

sekretariat dla kierunku ZMiN jest na WFAIS, pok. H-0-02,

 1. pani Dorota Gumula, tel. 12664-4701
 2. mgr Anna Czeluśniak, tel 12664-4539

Tam również należy składać wszelkie wnioski, które muszą być na piśmie.

Kierownik studiów ZMiN

dr hab. Michał Rams, WFAIS, pok. D-1-53

Pełnomocnik Dziekana W.Chemii ds. ZMiN

prof. dr hab. Zbigniew Sojka, WChemii, pok. C1-29

Harmonogram zajęć

Ustalanie harmonogramu zajęć, godzin i sal koordynuje mgr Agnieszka Golak, tel. 12664-4857, pok H-0-08.

Rada Programowa kierunku ZMiN

 1. prof. dr hab. Jacek Kołodziej - przewodniczący rady
 2. prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski
 3. dr hab. Michał Rams - kierownik studiów
 4. dr hab. Piotr Cyganik, prof. UJ
 5. dr hab. Krzysztof Dzierżęga, prof. UJ
 6. prof. dr hab. Zbigniew Sojka - pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemii
 7. prof. dr hab. Andrzej Kotarba
 8. dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ
 9. prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
 10. prof. dr hab. Wiesław Łasocha

Rada programowa kierunku jest komisją Rady Wydziału, w tym przypadku połączoną komisją RW FAIS i RW Chemii. Rada m.in. proponuje i opiniuje zmiany w programie studiów, zatwierdza tematy prac dyplomowych. Do członków rady programowej można zgłaszać uwagi dotyczące programu studiów.

Zajęcia 2019/20 semestr zimowy

1 rok

 • Zajęcia wyrównawcze z fizyki, oraz Zajęcia wyrównawcze z matematyki trwają tylko przez pierwsze 5 tygodni. Za to od 6 tygodnia zaczynają się ćwiczenia i wykład Podstawy fizyki: Mechanika MS oraz ćwiczenia do Analiza matematyczna MS. Dlatego w tygodniowym harmonogramie te zajęcia mogą na siebie zachodzić czasowo. Reszta zajęć dla ZMiN trwa cały semestr.
 • na kurs BHK (bezpieczeństwo i higiena w kształceniu) wszyscy zostaną zapisani automatycznie, szkolenie jest online (4 h, 0 ECTS). Dla studentów z WFAIS będzie to gdzieś w listopadzie. Otrzymają kiedyś Państwo maila na ten temat.

Zajęcia 1 i 2 października 2019: 

 • 1 X nie ma zajęć dydaktycznych. Będzie uroczysta inauguracja roku akademickiego na całym UJ (dla ciekawych, szczegóły powinny być na stronach www.uj.edu.pl)
  • 2 X o godz. 9:00 w sali A-1-03 na wydziale FAIS będzie spotkanie organizacyjne dla studentów 1 roku ZMiN.
  • 2 X, 10:15-12:00 - rozpoczęcie roku na WFAIS + wykład inauguracyjny - popularno-naukowy. W godzinach 10-12 są godziny dziekańskie, tzn nie ma innych zajęć dydaktycznych.
  • pozostałe zajęcia w środę 2 X 2019 odbywają się według planu, w zależności od tego do jakich grup Państwo trafili.

Uaktualnione 19.09.2019 M.Rams

2 rok

 • Wykład fakultatywny może być zrobiony w sem. zimowym albo letnim, wybór - patrz poniżej.
 • pasujące terminy lektoratów na rok 2019/20: Język angielski - B2 - 60 godzin/1 semestr (JCJ-A-WFAI-B2-60/1). Zajęcia odbywają się w budynku WFAIS, ale prowadzone są przez JCJ. Na stronach JCJ można szukać informacji dotyczących sposobu prowadzenia tych zajęć, zaliczania jak się ma jakiś certyfikat, itp.
 • pierwsze zajęcia na I prac. fizycznej już 7 paź., całe 3 godziny.

3 rok

 • Kurs fakultatywny dedykowany dla ZMiN na 3 lub 4 roku to Zastosowanie nanotechnologii.. ale można wybrać coś innego, patrz poniżej.
 • Kurs 'Polimery naturalne i syntetyczne' w 2019/20 został przeniesiony na semestr letni.

4 rok

 • lista kursów jest na sylabus.uj.edu.pl
 • tam jest też lista kursów fakultatywnych dla studentów ZMiN
 • pasujące terminy lektoratów ustalone na sem. zimowy 2019/20: Język angielski - B2+ - 60 godzin/1 semestr (JCJ-A-WFAI-B2+-60/1).

5 rok

 • termin cw 15h Makromolekuly-fizyka polimerów będzie uzgodniony na pierwszym wykładzie.
 • w sprawach przedmiotów na specjalizacjach na WChemii proszę się kontaktować bezpośrednio z dr Agnieszką Skórską-Stanią lub prof. Zbigniewem Sojką.

Wykłady fakultatywne (dotyczy studentów którzy rozpoczeli studia przed 2019)

 • Jeżeli w planie studiów na dany rok jest przedmiot Wykład fakultatywny, to trzeba go zrobić jeżeli brakuje 60ects z przedmiotów objętych programem studiów do zaliczenia roku.
 • Obojętne w którym semestrze będzie się robić taki kurs.
 • Można wybrać spośród oferowanych kursów fakultatywnych na wydziale WFAIS i WChemii. Listy takich kursów są np. tutaj: WFAIS -sem. zimowy, WFAIS - sem. letni, WChemii dla 1 st. - sem. zimowy, WChemii dla 1 st. - sem. letni, WChemii dla 2 st. - sem zimowy, WChemii dla 2 st. - sem. letni. Na WFAIS jest wspólna lista wykładów dla wszystkich lat studiów. Większy wybór jest w semestrze letnim.
 • Proszę rozsądnie wybierać te wykłady, i czytać w USOS opisy dla kogo są przeznaczone, bo jak się zadeklaruje jakiś przedmiot, to bez jego zaliczenia nie jest możliwe ukończenie studiów (patrz regulamin studiów).
 • Aby dany kurs ruszył musi być na niego zapisane w USOS min. 4-6 chętnych. 
 • Ewentualnie można wybrać kurs spoza powyższych list, ale wymaga to zgody kierownika studiów. Nie mogą to być przedmioty pedagogiczne. Nie mogą powtarzać treści kursów, które się już robiło lub będzie robić w kolejnych latach studiów.
 • Uwaga: Żeby zapisać się na wykład fakultatywny prowadzony na Wydziale Chemii (mający kod WCh......), student ZMiN powinien się udać do sekretariatu dydaktycznego WChemii, żeby tam go wpisali w USOS. Panie z sekretariatu dydaktycznego na WFAIS nie mają niestety takiej możliwości.

Zajęcia 2019/20 semestr letni

1 rok

 • zajęcia w piątek 12:15-16 (ćwiczenia do Elementy chemii analitycznej i chemometrii są dla danej osoby tylko trzy razy w semestrze. Pozostałe popołudnia w piątki będą wolne. Szczegóły ustalicie z koordynatorem kursu na pierwszych zajęciach.

2 rok

 • lektorat angielskiego dedykowany dla tego kierunku (poziom B2, 60h/semestr) będzie we czwartek 8-9:30 ??? oraz wtorek 9-10:30 ??? (prowadzący ???) Wiążące informacje przekazuje swojej grupie lektor (ten sam co w poprzednim semestrze).
 • Kurs 'Podstawy fizyki: optyka' jest dedykowany dla studentów ZMiN i Biofizyki.
 • Zajęcia laboratoryjne do kursu 'Krystalografia i rentgenografia' będą tylko w niektóre tygodnie. Szczegóły ustalicie z koordynatorem kursu na pierwszych zajęciach (wykładzie).
 • Pracownia elektroniczna odbywa się dla danej osoby co 2 tygodnie, 6 pracownii. Szczegóły będą na stronie www Pracowni elektonicznej

3 rok

 • Zgłoszenie tematu pracy licencjackiej (PDF)  (format .doc) studenci 3 roku powinni dostarczyć do sekretariatu do końca stycznia.
 • trzeba zadeklarować w USOS udział w kursie Pracownia licencjacka, który nie ma ustalonych tygodniowych godzin. Szczegóły dotyczące zaliczenia należy uzgodnić z promotorem pracy licencjackiej na początku semestru.
 • O wykładach fakultatywnych jest na samym dole w tej kolumnie.
 • Proszę dobrze sprawdzić czy będą Państwo mieli komplet kursów pozwalający ukończyć studia pierwszego stopnia. W razie wątpliwości proszę o kontakt z kierownikiem studiów.
 • Termin zajęć lab. (15h) do kursu Biomateriały i nanomateriały uzgodnicie z panią Agnieszkę Skórską-Stanią, prawdopodobnie podczas pierwszego wykładu.

4 rok

wszystkie ścieżki

 • pasujące terminy lektoratów angielskiego B2+ 60h/semestr: środy 12:45-14:15 ??? oraz piątki 12:00-13:30 ???. Wiążące informacje przekazuje w swojej grupie lektor angielskiego (ten sam co w poprzednim semestrze).

4 rok, ścieżka Zaawansowane materiały...

 • Termin ćwiczeń do kursu 'Elektronika plastikowa i organiczna' w30h+cw15h ustalicie wspólnie podczas któregoś wykładu, tak żeby wszystkim pasowało. Te ćwiczenia zwykle odbywają się w bloku 3 razy po 5h.
 • Kurs 'Pracownia specjalistyczna' (120h) ma domyślny termin w czwartek i kawałek w piątek, ponieważ takiego podziału wymaga specyfika niektórych ćwiczeń. Dla innych ćwiczeń będzie to połączone w jeden blok w całości w czwartek, czyli może to trwać o 2h dłużej).  Ćwiczenia będą w grupach 3 osobowych. Zebranie organizacyjne już we wtorek 25 lutego 2020, tuż przed wykładem 'Elektronika plastikowa ...'

5 rok

wszystkie specjalizacje

 • kurs 'Zasady gospodarki rynkowej i organizacji (Marta Tutko, 2 ects, 30h, wykład)', który jest w planie studiów na 5 roku, jest wspólnie dla 4 i 5 roku, raz na 2 lata. W 2018/19 ten kurs nie był prowadzony, jest prowadzony w 2019/20.

5 rok, specjalizacja Zaawansowane materiały dla...

 

23 luty 2019, Michał Rams