Pracownia Badań Materiałów II dla ZMiN

Pracownia przeznaczona jest dla studentów 3 roku ZMiN. Studenci realizują w grupach 4-5 osobowych 10 ćwiczeń z listy podanej poniżej. 5 ćwiczeń odbywa się w laboratoriach Wydziału FAIS, a 6 ćwiczeń w laboratoriach Wydziału Chemii. Aby uzyskać zalicznie należy otrzymać pozytywną ocenę raportu z ośmiu wykonywanych ćwiczeń.

Sylabus przedmiotu

Strona przedmiotu w USOS

Regulamin Pracowni Badań Materiałów II

Harmonogram zajęć w roku 2019/2020 (modyfikacja 15.11.2019)

Lista ćwiczeń

Kontakt do prowadzących można znaleźć w poszczególnych linkach do systemu USOS.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ:

I. FMZ1Badanie stabilności faz ciekłokrystalicznych metodą kalorymetrii skaningowej DSC

Prowadząca: mgr Anna Różycka

Miejsce: D-1-08

Materiały do ćwiczenia FMZ1: plik 1, plik 2

II. FMZ2Badanie własności magnetycznych nadprzewodników

Prowadząca: dr Anna Majcher-Fitas

Miejsce: D-0-22

Materiały do ćwiczenia FMZ2

III. FMZ3Separacja faz w nanowarstwach polimerowych

Prowadzący: dr Maciej Michalik,

Miejsce: D-1-13 i D-1-17

Materiały do ćwiczenia FMZ3

IV. FMZ4Charakterystyka cienkich warstw metodami mikroskopii elektronowej

Prowadzący: dr Benedykt Jany

Miejsce: C-0-15

Materiały do ćwiczenia FMZ4: plik 1, plik 2, plik 3

V. FMZ5Efekt elektrooptyczny
              
Światłowodowa siatka Bragga

Prowadzący: prof. dr hab. Jarosław Koperski

Miejsce: Teren II Pracowni Fizycznej, F-2-05 (Efekt elektrooptyczny, ćw. Z14), F-2-10 (Światłowodowa siatka Bragga, ćw. Z26)

Materiały do ćwiczenia FMZ5: Efekt elektrooptyczny: plik 1, plik 2
                                             Światłowodowa siatka Bragga: plik 1, plik 2

Wydział Chemii UJ

VI. CMZ1Synteza metodą zol-żel nietoksycznego materiału katodowego dla akumulatorów litowych (Li-Ion)

Prowadzący: dr hab. Marcin Molenda

Miejsce:

VII. CMZ2Dyfraktometria Proszkowa. Obróbka termiczna związków chemicznych. Analiza fazowa - baza danych PDF-2

Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Łasocha

Miejsce:

VIII. CMZ3Micelarna synteza polistyrenu

Prowadzący: dr hab. Marcin Molenda

Miejsce:

IX. CMZ4Badanie spektroskopowych właściwości półprzewodników szerokopasmowych

Prowadzący: dr Marcin Kobielusz

Miejsce:

X. CMZ5 Synteza układów wykazujących efekt fotochromowy
             
Elektrochemiczne osadzanie powłok kompozytowych

Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Szklarzewicz

Miejsce:

XI. CMZ6Synteza i badania metodą DRIFT hydroksylacji oraz form hydratacyjnych związków miedzi (II)

Prowadzący: mgr inż. Paweł Rybowicz 

Miejsce:

Koordynator zajęć:
dr hab. Joanna Raczkowska
Instytut Fizyki UJ, Zakład Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej, pok. D-1-51